t A n T s u s t u u d i o


Tracking hits

ÕPPELEPING

N Ä I D I S
ÕPPELEPING   nr. ____

Tallinnas ________________ 20___ a.
LETs DANCE TANTSUSTUUDIO MTÜ (edaspidi „Tantsukool“) , juhataja  isikus, ühelt poolt  ja õpilase seaduslik esindaja _______________  (edaspidi „Esindaja“) teiselt poolt (edaspidi koos nimetatud Pooled), leppisid kokku alljärgnevas:

1.   L e p i n g u   o b j e k t
1.1.   Tantsukool kohustub 2015/2016 õppeaastal andma heatasemelist  tantsualast koolitust astavalt Haridusministeeriumi poolt kinnitatud  õppekavale ning Esindaja kohustub selle eest käesolevas lepingus (edaspidi „Leping“) sätestatud korras tasuma.

2.       ÕPPETÖÖ
2.1.1.   Õppetöö kestab õppeaasta 2016/2017 jooksul, s.o 8. september 2016.a  kuni  26.mai 2017.a (edaspidi                        „Õppeaasta“), kusjuures Õppeaasta on jagatud kaheks poolaastaks: 
2.1.1.1.    6. september 2016.a kuni 20. detsember 2016.a(edaspidi „I Poolaasta“);
2.1.1.2.  9. jaanuar 2017.a kuni 26. mai 2017.a (edaspidi „II Poolaasta“),
                  
(I Poolaasta ja II Poolaasta edaspidi koos nimetatud „Poolaastad“).
2.1.2.   Õppetunnid toimuvad õppetöö tunniplaani alusel.
2.1.3.   Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel, s.o järgnevate ajavahemike jooksul:
               22.10 - 30.10.16;  23.12. 16 - 10.01.17  ja   18. – 26.03.17.a.
2.1.4.  Tantsukoolil ei ole kohustust asendada õppetunde, millest Õpilane on puudunud.
2.2.     Õppetöö toimub vastavalt Tantsukooli õppekavale ning põhikirjale.
2.3.     Õppetöö läbiviimise kohaks on Pirita Majandusgümnaasium, aadressil Metsavahi tee 19, Tallinn.
             Tantsukoolil on õigus õppetöö läbiviimise asukohti üle viia mõnda teise õppetööks sobivasse
              treeningsaali 
Tallinna  piires, teatades sellest Esindajale 30 päeva ette. Esindajale teate edastamise korral
             loetakse teade  
kätte toimetatuks ka Õpilasele.
3.         Õ P P E M A K S
3.1.     Õppemaksu arvestamise kord
3.1.1.  Õppemaksu (edaspidi nimetatud „Õppemaks“) arvestatakse Poolaastate kaupa, arvestusega,
              et iga Õppeaasta  
ühe kalendrikuu Õppemaksu  suuruseks on 37 EUR (kolmkümmend seitse EUR).          
               Seega on Õppemaksu suurus I Poolaastal kokku 148 EUR (üks sada kakskümmend kaheksa EUR)  ja
              Õppemaksu suurus II Poolaastal kokku 185 EUR (üks sada kaheksakümmend viis EUR)
3.1.2. Õppemaks ei sisalda treeninglaagrite, varustuse ja võistlustega seotud  kulusid.
3.1.3. Esindajal on õigus järgnevatele Õppemaksu soodustustele:
            -   10%-lisele Õppemaksu soodustusele ühele lapsele, juhul kui Tantsukooli Õppetöös osaleb Õpilasega samast
                   perekonnast kaks või enam last;
           -    50%-lisele Õppemaksu soodustusele ühe kalendrikuu  Õppemaksust,  juhul, kui Õpilane on haigestumise
                 tõttu  puudunud  
ühe kalendrikuu õppetundidest rohkem kui 50% ja Tantsukoolile on esitatud arsti poolt
                 koostatud Õpilase haigestumist tõendav dokument  (st haigusleht).  Vastav haigusleht  tuleb
                  antsukoolile esitada   enne 
järgmise kalendrikuu maksetähtpäeva  (vt p 3.2.3.).    
3.2.      Õppemaksu tasumise kord
3.2.1.   Esindajal on õigus tasuda Poolaasta Õppemaks korraga terve Poolaasta eest. Poolte kokkuleppe kohaselt
               eeldatakse, et Esindaja tasub  Õppemaksu osade kaupa igakuiselt  otsekorralduslepingu olemasolu korral.
3.2.2.   Õpilase puudumine tundidest ei vabasta Esindajat Õppemaksu maksmise kohustusest.
3.2.3.   Õppemaks tasutakse vastavalt Õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja Tantsukooli poolt e-posti
               teel esitatud  
arve  alusel hiljemalt iga kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks jooksva kalendrikuu eest, vastavalt
               Lepingus  
sätestatud tingimustele.  Arve koostatakse ühe Poolaasta kohta, milles on välja toodud  Õppemaksu
               suurus
kalendrikuu lõikes ning   nende osade maksetähtajad.
3.2.4. Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number,  Õpilase nimi, kelle eest Õppemaks
              tasutakse. Tantsukool ei vastuta mitte nõuete kohaselt vormistatud  Õppemaksu maksete poolt
              põhjustatud  arusaamatuste eest.
3.3.     Tantsukoolil on lisaks Õppemaksule õigus Esindajalt taotleda täiendavate maksete tasumist treeninglaagri,
             võistluse või muu ürituse kulude katteks. Juhul, kui Esindaja etteantud kuupäevaks täiendavaid makseid ei tasu,
             on Tantsukoolil õigus Õpilast üritusele mitte lubada. Täiendava makse tasumise tähtaeg ei ole eelduslikult
             lühem kui 7 päeva.
3.4.     Tantsukoolil ei ole õigus poolte kokkuleppeta muuta Õppemaksu suurust Õppeaasta kestel;
3.5.    Õppemaksu tasumisega viivitamisel on Tantsukoolil õigus nõuda viivist  0,2 %   iga viivitatud päeva eest.
3.6.    Õppemaksu tasumisega viivitamisel üle 30 päeva või korduvalt sama Õppeaasta jooksul, on Tantsukoolil
               õigus 
Leping ühepoolselt üles öelda  ning Õpilane Tantsukoolist  välja arvata.
3.7.    Tantsukooli juhataja võib oma korraldusega Esindaja  ajutiselt õppemaksust tasumise kohustusest vabastada
             või õppemaksu  suurust vähendada.
4.    MUUD  TINGIMUSED
4.1.   Õpilase osavõtt õppetööst, samuti treeninglaagritest, võistlustest ning  muudest üritustest on vabatahtlik;
4.2.   Esindajal on õigus valida ja olla valitud Tantsukooli nõukogusse lapsevanemate esindajana.

5.         LEPINGU  LÕPETAMINE
5.1.    Tantsukoolil on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui:
5.1.1.  ilmnevad Lepingu punktis 3.6. nimetatud asjaolud;
5.1.2.  Õpilane ei võta järjekindlalt õppetööst osa või häirib õppetööd
5.1.3.  Õpilane käitub vägivaldselt või lugupidamatult kaasõpilaste, lapsevanemate või treeneritega;    
5.1.4.  Õpilane või Esindaja kahjustab oma käitumisega Tantsukooli mainet.
5.2.    Esindaja võib Lepingu ühepoolselt ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest Tantsukoolile kirjalikult ette             vähemalt 30 päeva. Juhul, kui Esindaja  soovib Lepingu üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, kohustub
            ta  maksma 
 kahe kalendrikuu Õppemaksu ulatuses leppetrahvi.
5.3.   Lepingu ennetähtaegne lõpetamine ei vabasta Pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud                               kohustusest, s.t   eelkõige Õppemaksu  tasumise kohustus ja sissenõutavaks muutunud viivis.
5.4.   Leping lõpeb ennetähtaegselt, kui Tantsukool suletakse seaduses ette nähtud juhtudel ning Tantsukool ei                  ole kahe nädala jooksul  suutnud õppetööd jätkata.
6.      VÄÄRAMATU JÕUD
6.1.  Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast  täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks,           kui  kohustuse  rikkumise tingis vääramatu jõud VÕS § 103 mõttes;
6.2. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna eelkõige ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte     haldusüksuses, sõda, elektrikatkestusi, loodusnähtuseid nagu lumetorm, üleujutused, torm, õigusakti, mille vastuvõtmine  oluliselt  takistab käesoleva lepingu täitmist või muud sarnased asjaolud, mille ilmnemist Pool ei saanud mõistlikult võttes  ette näha ega seda vältida;
6.3.  Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on
          kohustatud sellest koheselt teisele poolele teatama.
 7.   LÕPPSÄTTED
7.1.  Lepingu muutmine toimub Poolte   kirjalikul kokkuleppel. Lepingu lisad on Lepingu lahutamatuteks osadeks;
7.2.  Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus;
7.3.  Leping kehtib kuni 2012/2013 Õppeaasta lõpuni. Leping pikeneb automaatselt Õppeaasta kaupa, kui pooled
          ei teata kirjalikult
   hiljemalt 10 päeva enne järgmise Õppeaasta algust teisele poolele kirjalikult, et ei soovi
          jätkata Lepingut järgneval Õppeaastal;

7.4.  Leping on allkirjastatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki jääb ühele Poolele;
7.5.  Lepingu allkirjastamisega kinnitab Esindaja, et on tutvunud Tantsukooli põhikirja ja õppekavaga.

 8.      POOLTE ANDMED       
MTÜ   LETS DANCE                                                                                                                          Õpilase nimi: .............      
reg. nr. 8020909                                                                                                                                 Õpilase ID kood: ..............
Koolitusluba nr.4254HTM                                                                                                                 Esindaja nimi: ..............      
e-post:ldstuudio@gmail.com                                                                                                    Esindaja ID kood: ..............                     
                                                                                                                                                                    Esindaja aadress: ..............

                                                                                                                                                                               Esindaja tel: ..............  
                                                                                                                                                                     Esindaja   e-post: ..............  
N Ä I D I S